Adwokat Mariusz Jakubowski

1

  • Adres Kancelarii:

42-600 Tarnowskie Góry

ul. Sienkiewicza 1

śląsk

Numery telefonów:

(0-32)7244510

698664112

Adres e-mali:

adw.jakubowski@wp.pl

Mapa Dojazdu

 

Adwokat Jakubowski

Oferta

Strona główna

 

 

Zakres działalności

 

 

Prawo rodzinne

1. Rozwody i separacje między małżonkami.
2. Podział majątku dorobkowego małżonków.
3. Ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.
4. Rozliczenia majątkowe między konkubentami.
5. Alimenty.
6. Stosunki między rodzicami a dziećmi, jak ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie władzy rodzicielskiej a także jej ograniczenie, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa.

Prawo spadkowe

1. Stwierdzenia nabycia praw do spadku.
2. Działu spadku.
3. Dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku.
4. Ważność testamentu.

 Prawo cywilne

1. Ochrona dóbr osobistych.
2. Sprawy odszkodowawcze.
3. Ochrona własności.
4. Opracowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych.
5. Prawo nieruchomości, w tym badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie wniosków o wpis i wykreślenie prawa z księgi wieczystej, postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, prawo lokalowe, najem, dzierżawa.
6. Zniesienie współwłasności nieruchomości.
7. Windykacja wierzytelności.

Prawo gospodarcze

1. Bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych.
2. Spory o zapłatę pomiędzy przedsiębiorcami.

Prawo administracyjne

1. Reprezentowanie klientów w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej i w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Prawo pracy

1. Bieżąca obsługa i doradztwo w zakresie prawa pracy.
2. Zastępstwo procesowe pracodawców w sprawach dotyczących zgodności z prawem wypowiedzenia umów o pracę, zwolnień dyscyplinarnych, odszkodowań za szkodę wyrządzoną pracodawcy, wydania lub sprostowania świadectwa pracy, odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi.
3. Zastępstwo procesowe pracowników w sprawach o odszkodowanie, odwołanie od wypowiedzenia od umowy o pracę, sprostowanie świadectwa pracy, o wypłatę ekwiwalentu, o dyskryminację lub mobbing w zatrudnieniu.

Prawo karne

1.Obrona na wszystkich szczeblach postępowania karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego, przed Sądem we wszystkich instancjach oraz w postępowaniu wykonawczym.
2. Sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolnośc.,
3. Sprawy o udzielenie przerwy lub odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.
4. Postępowanie karno skarbowe.
5. Reprezentowanie interesów pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

 

 

spacer